Gå til sideindhold

Kriminalitet generelt

Unge og kriminalitet

Den kriminelle lavalder i Danmark er 15 år (igen pr. 1. marts 2012), og der er derfor forskellige love og regler for, hvordan politi og socialforvaltning kan reagere ved hhv. unge under 15 år og unge over 15 år.

  Unge over 15 år

Unge mellem 15 og 17 år kan anholdes, afhøres, varetægtsfængsles og straffes, selvom de ikke er myndige i juridisk forstand.

Når politiet afhører eller sigter en ung mellem 15 og 17 år for en lovovertrædelse, skal de sociale myndigheder underrettes og sende en repræsentant, der kan deltage i afhøringen.

Som i forbindelse med børn under 15 år, har de sociale myndigheder pligt til at undersøge den unges forhold og iværksætte særlig støtte eller foranstaltninger, hvis der skønnes at være behov for dette. De skal også udarbejde en handleplan, hvis den unge har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og komme med udtalelser og indstillinger til anklagemyndigheden og domstolen.

Sociale foranstaltninger
Der er de samme muligheder for sociale foranstaltninger for unge over 15 år (rådgivning i hjemmet, familiebehandling, personlig rådgivere, økonomisk støtte, praktiktilbud/lommepengejob, fast tilknyttet kontaktperson, aflastningsordning hos plejefamilie, ophold på efterskole el. lign., anbringelse uden for hjemmet mm.), men sanktionsmulighederne er anderledes.

Sanktionsmuligheder
For unge over 15 år findes der forskellige sanktionsmuligheder.

  • Den unge kan tildeles en bøde eller en advarsel.
  • Der kan udarbejdes en ungdomskontrakt
  • Domstolene har mulighed for at idømme unge over 15 år både betingede og ubetingede domme.
  • Unge mellem 15 og 17 år placeres oftest i socialpædagogiske institutioner i stedet for fængsler.


De sociale myndigheders pligt til hjælp
I forbindelse med grundlovsforhør og med fremstillinger i retten skal de sociale myndigheder deltage og støtte den unge og sikre, at der træffes den afgørelse, der er bedst for den unge. Fx skal de sociale myndigheder lave en udtalelse, der indeholder en vurdering af, hvad der vil være bedst for den unge (tiltalefrafald, ubetinget dom, ophold på socialpædagogisk sted el.lign.).

   Unge under 15 år

Ifølge dansk lovgivning kan børn under 15 år ikke anholdes, sigtes eller straffes, uanset hvilken forbrydelse de har begået og uanset forbrydelsens grovhed.

Tilbageholdelse og afhøring
Med ændringen af Retsplejeloven i juni 2004 er der mulighed for, at politiet kan tilbageholde og afhøre en person under 15 år for at efterforske sager, hvor den unge er indblandet.Tilbageholdelsen skal foretages så skånsomt og så kortvarigt som muligt.

Underretningspligt
Ved pågribelse og tilbageholdelse af et barn under 15 år skal de sociale myndigheder underrettes. De skal deltage i afhøringen og afklare, hvorvidt der er behov for at iværksætte særlige foranstaltninger for barnet og familien. Er der tale om mindre alvorlige foreteelser og er forældrene tilstede ved afhøringen, behøver de sociale myndigheder ikke deltage.

Forældrene eller indehaveren af forældremyndigheden skal hurtigst muligt underrettes af politiet.

Sociale foranstaltninger
De sociale myndigheder er i Serviceloven forpligtede til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år lever under. Formålet er at få kendskab til tilfælde, hvor der er behov for særlig støtte, og hvor der skal gribes ind, så barnet eller den unge sikres de bedst mulige opvækstbetingelser.

Iværksættelse af undersøgelse
Skønnes der at være et behov, iværksættes en undersøgelse. Denne kan føre til forskellige foranstaltninger i hjemmet (rådgivning, familiebehandling, personlig rådgivere, økonomisk støtte mm.) eller særlige tiltag i forhold til barnet (praktiktilbud/lommepengejob, fast tilknyttet kontaktperson, aflastningsordning hos plejefamilie, ophold på efterskole el. lign., anbringelse uden for hjemmet mm.).

Sanktionsmuligheder

  • Børn under 15 år kan i meget alvorlige tilfælde anbringes på en sikret døgninstitution, hvis det skønnes absolut nødvendigt.

 Senest opdateret 21.01.2014 13:22 af MK
Apricore logo